Folklorní soubor Marjánek, z. s.
Stanovy spolku

Čl. I
Název a sídlo

Folklorní soubor Marjánek, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Mariánských Lázních, na adrese Franze Kafky 826/19, PSČ 35301.
Spolku bylo přiděleno IČO: 26668084

Čl. II
Účel spolku

1. Účelem spolku je ochrana a propagace kulturního dědictví České republiky a aktivní vytváření a provozování činností vedoucích k jeho naplnění.
Tento hlavní účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) Provozování a organizace materiálních a tréninkových podmínek pro další rozvoj spolku a pro další prezentaci lidového umění ve všech jeho podobách,
b) vytváření širokých možností zapojení pro zájemce z řad veřejnosti, dětí i dospělých a členů spolku,
c) vedení svých členů a ostatních zájemců k lásce k folkloru, lidovým písním, národním tancům, tradicím a dodržování estetických a etických pravidel,
d) pořádání kulturních akcí, seminářů a dalších volnočasových aktivit směřujících především k propagaci národního kulturního dědictví, které napomáhá rozvoji veřejného života a vzdělávání svých členů a ostatních zájemců,
e) podporování praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni a následná péče o navázané kontakty a vztahy,
f) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví.
2. Spolek provozuje výlučně k podpoře hlavní činnosti vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti formou veřejně prospěšné činnosti a osvěty.

Čl. III
Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky (stačí email) výborem spolku, který o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají členové sdružení Občanské sdružení folklorní soubor Marjánek.
3. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit výbor spolku,
c) podílet se na praktické činnosti spolku.
4. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení spolku,
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
c) platit členské příspěvky.
5. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení (stačí email) o vystoupení člena výboru spolku,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena výborem spolku, v případě, že člen svým jednáním porušuje tyto stanovy nebo neplatí členské příspěvky,
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
6. Členství může být ukončeno pouze ke konci kalendářního roku za dodržení jednotýdenní (1 týden) výpovědní lhůty.
7. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí výbor při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
8. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Čl. IV
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) výbor – statutární orgán.

Čl. V
Členská schůze – nejvyšší orgán spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí statutární orgán a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
d) určuje a schvaluje plán spolku a jeho cíle na příští období,
e) rozhoduje o členství spolku v jiných organizacích,
f) rozhoduje o zániku spolku
g) volí na základě návrhu výboru čestné členy spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.
4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis.

Čl. VI
Výbor – Statutární orgán spolku

1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.
2. Výbor je statutárním orgánem a má 3 členy. Členové statutárního orgánu spolku mohou vystupovat samostatně ctí-li stanovy, účel a zájmy spolku.
3. Členové statutárního orgánu nesmí zastávat dvě a více funkcí ve výboru v jednom funkčním období.
4. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn
delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
5. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni, dle potřeby, hosté.
6. Do výlučné kompetence výboru patří:
a) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
b) posuzovat návrhy na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
d) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,
e) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud proto existují závažné důvody,
f) schvalovat interní organizační normy spolku
7. Statutární orgán je volen členskou schůzí na dobu 3 let a ujímá se funkce následující den po dni volby.

Čl. VII
Předseda

Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek spolek reprezentuje.
Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze,
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
c) svolání a vedení schůzí výboru
d) jednou za rok předložit členské schůzi ke schválení plán spolku.

Čl. VIII
Majetek a hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy spolku. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
5. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

Čl. IX
Členské příspěvky

1. Členové spolku platí jednou ročně členské příspěvky, jejichž výši a splatnost stanoví členská schůze.
2. Čestní členové spolku jsou od členských příspěvků osvobozeni.

Čl. X
Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek.
3. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku jako nástupce Občanského sdružení folklorní soubor Marjánek. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin.

Vypracovala: Sandra Heřmanová
Schváleno dne 29. listopadu 2014